SEABOYSGILLET R.F ÅRSBERÄTTELSE 2004

given av styrelsen vid

årsmötet 15.3.2005
Det trettiotredje verksamhetsåret präglades av en mångfald av aktiviteter i gillets regi. Därtill har det kontinuerliga samarbetet med Seaboys samt UF varit

aktivt och resulterat i gemensamma initiativ under året. Medlemsantalet förändrades

ej under året.


Årsmöte Årsmötet hölls 10.3.2004 i Fiskars. Samtliga styrelsemedlemmar omvaldes och därtill utökades styrelsen med Max Johansson. Till revisorer valdes Patrik Wikström samt Bo Belfrage (bägge omval)samt till suppleanter för dessa K. Erik Lindroos samt Lars Belfrage (bägge omval). 30 medlemmar var närvarande.


Medlemsavgiften för år 2004 fastställdes till € 10 och andra medlem från

samma båtlag € 5.


Styrelse

Styrelsen konstituerade sig, den 14.4.2004, enligt följande:

Michael Grönholm (ordf.), Magnus Björkvall (viceordf.), Peik Björkvall

(ekonom), Mikael Airava (sekr.) samt Tom Karlsson, Mats Lindgren och

Christian Mylius, Pär Mickos samt Max Johansson som medlemmar.

Styrelsen har sammankommit till tre protokollförda möten under år 2004.


Möten och träffar


årsmöte, i Fiskars 10.3.2004, 30 deltagare. Nappe Molander var

mötesordförande


utfärd till Lovisa Sjöfartsmuseum, 22.5.2004, 20 deltagare. Trossen Lehto

som primus motor. Arrangerades i samråd med Vikingagillet.


träffNothamn VI, Örö, 17-18.7 10 deltagare. Max Johansson var vu-chef. "Nattens Öga" firade 40-års jublo.


kårens höstmönstring, 18.8 på HSS, Filip Hamro-Drotz, Michael Grönholm

samt Max Johansson premierades med Finlands Scouters hedersbetygelser.


segling med Navigator, 18-19.9, 3 deltagare


höstträff, Oktoberfest, Solhälla, 21 deltagare


kulturgänget har fortsatt sina träffar


Enligt tradition uppvaktades medlemmar som uppnått jämna tiotal (50 uppåt)

under år 2004 var antalet 2.


Övrig verksamhet


Årbladet har publicerats på gillets hemsida på internet.

http://www.seaboysgillet.org/


2/3 av medlemmarna får sin gille-post i elektronisk tappning.


Gillemedlemmar har deltagit i kårens verksamhet samt bidragit med basarförberedelser.


Klykan

Vandringspriset Klykan har under 2004 innehafts av Sonja Gummerus


Antalet medlemmar


Antalet medlemmar 88


Slutord

Styrelsen tackar samtliga som deltagit i verksamheten 2004Fiskars 15.3.2005


Michael Grönholm Magnus Björkvall


Peik Björkvall Mats Lindgren


Tom Karlsson Christian Mylius


Pär Mickos Mikael Airava